Visitation

Når handlekommunen overvejer Dalen som anbringelsessted til et konkret barn eller en ung, kontaktes Dalens leder for drøftelse af, om barnet er i målgruppe.

Familierådgiver eller anbringelseskonsulent sender relevante sagsakter til Dalen (Børnefaglig undersøgelse, handleplan, evt. udredning, skolebeskrivelser, status fra tidligere og/eller aktuelle foranstaltninger mv.). Dalens ledelse gennemgår materialet og vender tilbage med evt. afklarende spørgsmål og vurdering af, om en anbringelse ved Dalen kan forventes at dække barnets eller den unges særlige behov for støtte.

I vores vurdering har vi fokus på:
– Formålet med foranstaltningen
– Mål i handleplan
– Beskrivelsen af barnets ressourcer og vanskeligheder

Barnets behov er det afgørende i visitationen

Derudover inddrager vi vores viden om den aktuelle børne -og ungegruppe ved Dalen. Og vi forholder os til, om der kan findes relevant skoletilbud.

Der kan godt være tilfælde, hvor vi har ledige pladser og barnet er i målgruppe, men vi alligevel foreslår at der undersøges andre muligheder. Vi tager visitation alvorligt. Hvis vi vurderer det usandsynligt eller tvivlsomt at anbringelse ved Dalen er egnet til at opnå formålet, så mener vi, det er mest fagligt ansvarligt og troværdigt at stoppe processen.

Børn i målgruppen

Hvis barnet vurderes i målgruppe kan der aftales et uddybende visitationsmøde. Det aftales konkret fra sag til sag om barnet og forældrene skal på besøg – og om det skal være før eller efter møde.

Hvis barnet skal anbringes ved Dalen, skal der forud underskrives anbringelseskontrakt og afholdes et opstartsmøde. På mødet gennemgås den gældende handleplan og forventninger til Dalens indsats afstemmes.

Derudover sikrer vi at der er klarhed omkring økonomi, aftaler for etablering, samvær, indsats ved evt. rømning, orientering til rådgiver, dato for første opfølgningsmøde og børnesamtale samt øvrige praktiske opgaver.

“Kontakt vedr. anbringelse – ring til Jesper på tlf.nr. 91 54 21 65 ”